fbpx
Selecteer een pagina

algemene Voorwaarden Nievoo Marketing

Iris Pijnenburg handelend onder de naam Nievoo Marketing (hierna: Nievoo Marketing) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75819937 en is gevestigd aan Lage Ham 190 (5102AE) te Dongen.

 

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Nievoo Marketing.

3. Abonnement: een Overeenkomst met een duurzame intentie tussen Opdrachtgever en Nievoo Marketing, waarin Nievoo Marketing pakketvormen aanbiedt.

4. Content: element, afbeelding, video of tekst dat op een website of Social media kanaal kan worden gedeeld.

5. Diensten: de Diensten die Nievoo Marketing aanbiedt, zijn: social media beheer en (online) marketingdiensten.

6. Nievoo Marketing: de dienstverlener die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.

7. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Nievoo Marketing heeft aangesteld, projecten aan Nievoo Marketing heeft verleend voor Diensten die door Nievoo Marketing worden uitgevoerd, of waaraan Nievoo Marketing een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Nievoo Marketing, alsmede voorstellen van Nievoo Marketing voor Diensten die door Nievoo Marketing aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Nievoo Marketing waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

9. Post: de content die Nievoo Marketing plaatst op Social media, zoals een bericht, foto, story of video.

10. Social media: het Facebook, Instagram, LinkedIn, of Pinterest account van Opdrachtgever waarvoor hij gebruik maakt van de dienstverlening van Nievoo Marketing.

11. Strippenkaart: de Overeenkomst die Opdrachtgever het recht geeft om een overeengekomen aantal uur op de Strippenkaart te gebruiken voor de Diensten van Nievoo Marketing.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Nievoo Marketing, elke Overeenkomst tussen Nievoo Marketing en Opdrachtgever en op elke dienst die door Nievoo Marketing wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Nievoo Marketing aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Nievoo Marketing is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

10. In het geval Nievoo Marketing niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

 

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door Nievoo Marketing gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. Nievoo Marketing is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd. Niettemin heeft Nievoo Marketing het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Nievoo Marketing gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Oplevertijden in het aanbod van Nievoo Marketing zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst of opdrachtbevestiging van Nievoo Marketing heeft aanvaard door een ondubbelzinnig akkoord op het Aanbod per e-mail. De Overeenkomst komt eveneens tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod van Nievoo Marketing heeft aanvaard door het betreffende Abonnement en/of Strippenkaart via de website te te betalen.

2. Nievoo Marketing heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.

3. Nievoo Marketing is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

5. Elke Overeenkomst die met Nievoo Marketing wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Nievoo Marketing wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Nievoo Marketing is verbonden.

6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.

7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Nievoo Marketing van Opdrachtgever verkrijgt.

2. Zowel Opdrachtgever als Nievoo Marketing kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Nievoo Marketing ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Tenzij anders overeengekomen, kunnen Partijen de Overeenkomst niet tussentijds beëindigen.

5. Zowel Opdrachtgever als Nievoo Marketing kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Nievoo Marketing nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

6. De Strippenkaart geeft Opdrachtgever het recht het overeengekomen aantal uur aan Diensten van Nievoo Marketing te verkrijgen. Iedere vordering tot nakoming van de overeenkomst op grond van de Strippenkaart verjaart een half jaar na aanschaf van de Strippenkaart.

 

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

1. Nievoo Marketing zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Nievoo Marketing staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. De Overeenkomst op basis waarvan Nievoo Marketing de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Nievoo Marketing aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Nievoo Marketing heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

4. Bij de uitvoering van de Diensten is Nievoo Marketing niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Nievoo Marketing, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

5. Nievoo Marketing is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Nievoo Marketing Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Nievoo Marketing aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Nievoo Marketing of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Nievoo Marketing recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

8. Voor zover is overeengekomen dat Nievoo Marketing content plaatst of aanpassingen doorvoert aan het Social media account van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever Nievoo Marketing hiervoor toegang verlenen tot alle plaatsen, Diensten en Social media onder haar beheer voor zover redelijkerwijs nodig ten behoeve van een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst.

9. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten door Nievoo Marketing mogelijk te maken.

10. Nievoo Marketing is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan haar ter beschikking gestelde (bron)materialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden is Nievoo Marketing gerechtigd de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

11. Indien een reeds geplande afspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd vanaf 24 uur tot de geplande afspraak (fysiek en/of digitaal), is Nievoo Marketing gerechtigd om de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het vastgestelde (uur)tarief, alsmede reeds gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

 

Artikel 7 – Abonnementen

1. De Nievoo Marketing pakketten worden in beginsel aangeboden in abonnementsvorm, tenzij expliciet anders overeengekomen.

2. De minimumduur van een abonnement bedraagt één maand. Na verloop van één maand wordt het abonnement telkenmale stilzwijgend verlengd, tenzij Opdrachtgever expliciet aangeeft het abonnement na deze periode te willen stopzetten.

3. De opzegtermijn voor abonnementen bedraagt één maand. De opzegging geschiedt middels een ondubbelzinnige schriftelijke kennisgeving, althans per e-mail aan Nievoo Marketing voor het einde van de betreffende maand. Indien Opdrachtgever een abonnement na aanvang van een nieuwe maand opzegt, worden geen reeds betaalde bedragen gerestitueerd, tenzij anders overeengekomen.

4. Binnen een abonnement kan een Nievoo Marketing pakket worden gewijzigd naar een ander, opvolgend Nievoo Marketing pakket (upgrade of downgrade). Wijziging geschiedt middels een ondubbelzinnige schriftelijk kennisgeving aan Nievoo Marketing voor het einde van de betreffende maand. Indien Opdrachtgever een abonnement na aanvang van een nieuwe maand opzegt, wordt het abonnement gewijzigd met ingang van de volgende maand.

 

Artikel 8 – Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door Nievoo Marketing verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Nievoo Marketing niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. Nievoo Marketing is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Nievoo Marketing verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Nievoo Marketing voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. Nievoo Marketing kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Nievoo Marketing gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Nievoo Marketing.

 

Artikel 9 – Adviezen

1. Nievoo Marketing kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Nievoo Marketing de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.

2. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Nievoo Marketing verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Nievoo Marketing wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Nievoo Marketing gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.

3. De aard van de dienstverlening brengt met zich dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Nievoo Marketing kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.

4. Opdrachtgever zal Nievoo Marketing schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

 

Artikel 10 – Content

1. Opdrachtgever is gehouden om alle benodigde informatie, gegevens en bescheiden tijdig, volledig, juist en in de gewenste vorm aan te leveren ten behoeve van het ontwikkelen en realiseren van content.

2. Het creëren van content, visuele- en filmwerken is een uiting van creativiteit, smaak en eigenheid. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met het Aanbod of script zoals door Nievoo Marketing kenbaar gemaakt, houdt dit ook in dat Opdrachtgever akkoord gaat met de aanpak en stijl die Nievoo Marketing hanteert. Nievoo Marketing heeft het recht om de inhoud van haar dienstverlening, voor zover hier niets uitdrukkelijk door Opdrachtgever over is gemeld, naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

3. Indien voor een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst Nievoo Marketing genoodzaakt is aanvullend materiaal of een ruimte te huren, of achteraf blijkt dat er meer tijd nodig is voor de bewerking, kunnen hier gedurende de opdracht extra kosten voor worden gerekend, zoals kosten voor een locatiebezoek. Het een en ander geschiedt op basis van nacalculatie. Nievoo Marketing zal Opdrachtgever hier tijdig van op de hoogte stellen.

4. Nievoo Marketing kan van Opdrachtgever verlangen om aanvullende afspraken te maken omtrent de uitvoering, kosten of de duur van de opdracht indien weersomstandigheden of overige externe factoren naar inzicht van Nievoo Marketing een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst in de weg staan. Dergelijke omstandigheden worden aangemerkt als overmacht. Enige schade of vertraging ten gevolge van een overmachtssituatie zijn nummer een grond voor aansprakelijkheid van Nievoo Marketing en geven Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

5. Alle door Nievoo Marketing opgegeven oplevertermijnen betreffen nimmer fatale termijnen, tenzij expliciet anders door Nievoo Marketing bij Overeenkomst bepaald. Nievoo Marketing zal de te ontwikkelen werken opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties van Opdrachtgever, welke aldus kan afwijken van de overeengekomen opleveringstermijn. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Nievoo Marketing of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, vertraging is ontstaan, heeft Nievoo Marketing recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn.

6. Nievoo Marketing spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide vergoeding te betalen.

7. Nievoo Marketing is gerechtigd de door haar ontwikkelde film en content onder zich te houden totdat Opdrachtgever alle openstaande facturen heeft voldaan. Nievoo Marketing is in een dergelijk geval niet aansprakelijk voor eventuele vertraging of schade voortvloeiend uit vertraging.

8. Indien Opdrachtgever een variant, afgeleide versie of slechts elementen van het door Nievoo Marketing ontwikkelde beeldmateriaal of de content door een derde wil (laten) maken of zelf maakt, dient Nievoo Marketing hiervoor voorafgaand en expliciet schriftelijk toestemming te geven aan Opdrachtgever. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nievoo Marketing zal iedere aangepaste versie van het werk van Nievoo Marketing gezien worden als een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten of auteursrechten van Nievoo Marketing.

9. Nievoo Marketing heeft het recht om alle werken, ontwerpen en alle zaken waarop haar intellectuele eigendomsrechten rusten te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit zonder dat daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever behoeft te worden verkregen.

10. De intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten op films en ander beeldmateriaal blijven bij Nievoo Marketing, tenzij expliciet anders overeengekomen. Opdrachtgever verkrijgt in beginsel een gebruiksrecht na het moment van oplevering en voor zover alle openstaande facturen zijn voldaan. Voor de overige bepalingen omtrent de intellectuele eigendomsrechten op het door Nievoo Marketing gerealiseerde werk, wordt aangesloten bij artikel 20 van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 11 – Social media beheer

1. Als onderdeel van de dienstverlening kan Nievoo Marketing de Social media accounts van Opdrachtgever beheren ten behoeve van een verbetering van het account, de marktpositie, naamsbekendheid of imago (promotie). Indien is overeengekomen dat Nievoo Marketing dergelijk Social media beheer zal uitvoeren, dient Opdrachtgever haar volledige medewerking, alsmede de toegang tot diens website, account en alle daarvoor vereiste codes en inloggegevens te verstrekken op eerste verzoek van Nievoo Marketing, tenzij anders overeengekomen.

2. De omvang van het Social media beheer strekt zich slechts uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. Nievoo Marketing plaatst in beginsel enkel de content voor zover dit door Opdrachtgever zelf is aangeleverd of voor zover Opdrachtgever hier expliciet voorafgaande toestemming voor heeft verleend. Nievoo Marketing zal nimmer content plaatsen zonder (voorafgaande) medeweten of goedkeuring van Opdrachtgever. Alle content, wijzigingen (van lay-out) of het anderszins doorvoeren van verbeteringen zijdens Nievoo Marketing, worden aan Opdrachtgever voorgesteld voor zover Nievoo Marketing het doorvoeren van deze wijzigingen in het belang acht van de Opdrachtgever.

3. De aard van de dienstverlening brengt met zich dat eventuele te behalen resultaten afhankelijk zijn van diverse externe factoren die de resultaten van de dienst kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit en beschikbaarheid van de bij de uitvoering van de dienstverlening benodigde software of diensten van derden, waaronder Google. Externe factoren zoals onder andere, maar niet beperkt tot algoritmes, regels, richtlijnen, beleid, technologische ontwikkelingen alsmede menselijk handelen zoals het surfgedrag, kunnen daarom van invloed zijn op de resultaten en werkwijze van Nievoo Marketing. Nievoo Marketing zal haar werkzaamheden uitvoeren met inachtneming van voorgenoemde factoren en rekening houden met eventuele wijzigingen daarvan. Voorgenoemde bepalingen leveren Opdrachtgever nimmer een grond voor ontbinding van de Overeenkomst of een recht op schadevergoeding.

4. Het uitvoeren van Social media beheer is daarnaast steeds afhankelijk van het menselijk handelen van derden. Nievoo Marketing staat derhalve niet in voor het behalen van een bepaald aantal likes, nieuwe volgers, views, etc. Bij het plaatsen van Content ten behoeve van Opdrachtgever houdt Nievoo Marketing zich aan de gebruikersvoorwaarden van desbetreffende Social media partijen. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen indien zij op wat voor manier dan ook schade ondervindt met betrekking tot de gebruiken en regels zoals gehanteerd door dergelijke Social media partijen.

5. Indien de werkzaamheden naar inzicht van Nievoo Marketing haar dienstverlening te buiten gaan, is zij gerechtigd voor dergelijke werkzaamheden een derde in te schakelen of te voorzien in de bemiddeling tussen Opdrachtgever en een derde ten behoeve van het uitvoeren van de dienstverlening. Dit geldt onder andere voor het schrijven van teksten, ontwerpen van logo’s, lay-outs, maken van foto’s en meer.

6. Ondanks de overeengekomen dienstverlening van Nievoo Marketing, heeft Opdrachtgever hiernaast altijd een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van diens Social media account(s). Indien voor het gebruik van Social media of werken van intellectuele eigendom van derden (zoals foto’s, video’s, lay-outs) licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever deze licenties afnemen en er voor zorgen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden.

7. Tenzij anders overeengekomen is Opdrachtgever verplicht alle content bedoeld voor Posts minimaal 1 week voor het plaatsen van deze Posts aan te leveren.

8. Het uitvoeren van Social media beheer kan (tijdelijke) onderbrekingen of wijzigingen in vindpositie (ranking) op de diverse Social media kanalen veroorzaken ten aanzien van het account van Opdrachtgever, hetgeen voor Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding rechtvaardigt.

9. Voor de uitvoering van Social media beheer is Nievoo Marketing te allen tijde afhankelijk van de beschikbaarheid en functionaliteit van de betreffende Social media kanalen, alsmede van de richtlijnen, regels en het beleid van deze kanalen, maar ook het beleid van derden waaronder Google. De diensten worden dan ook uitgevoerd met inachtneming van de beperkingen die gesteld worden door de betreffende partijen.

10. Indien Opdrachtgever zelf tussentijds wijzigingen wenst aan te brengen aan het Social media account of dergelijke wijzigingen laat verrichten door derden, dient zij dit eerst met Nievoo Marketing te overleggen alvorens deze wijzigingen worden doorgevoerd. Voor alle gevolgen van wijzigingen of aanpassingen op initiatief van Opdrachtgever die niet van tevoren expliciet door Nievoo Marketing zijn gekeurd of waar zij anderszins van tevoren mee heeft ingestemd, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk. Enige schadelijke gevolgen wegens voorgenoemde wijzigingen of aanpassingen zijn geen een grond voor aansprakelijkheid van Nievoo Marketing.

 

Artikel 12 – (Online) marketing

1. Nievoo Marketing garandeert geen resultaten omtrent het verlenen van marketing diensten. Nievoo Marketing past slechts een bepaalde strategie toe die in het verleden resultaten heeft opgeleverd. Evenmin kan Nievoo Marketing hierover toezeggingen doen doch zal Nievoo Marketing zich inspannen een verbeterde positie te verkrijgen voor Opdrachtgever in Google of anderszins een zichtbaarheid.

2. Indien Nievoo Marketing ten behoeve van Opdrachtgever SEA opzet, wordt het budget voor de SEA door Opdrachtgever bepaald. Indien Opdrachtgever meer werkzaamheden wenst dan mogelijk is op basis van het huidige tarief, dienen hiervoor meer kosten in rekening gebracht te worden. Dergelijke diensten in het kader van SEA worden duidelijk en schriftelijk vastgelegd. Opdrachtgever kan ten behoeve hiervan content en/of informatie aanleveren.

3. Met betrekking tot het budget voor SEA kan Nievoo Marketing Opdrachtgever adviseren, maar Opdrachtgever bepaalt uiteindelijk zelf het budget. Kosten voor SEA (en andere vormen van advertising budget) worden door de Opdrachtgever betaalt. Deze kosten zijn niet inbegrepen in de prijzen, Strippenkaarten, Abonnementen etc. van Nievoo Marketing.

4. Nievoo Marketing kan zelf SEO teksten aanleveren voor Opdrachtgever. Nievoo Marketing hanteert een eigen aanpak en stijl met betrekking tot de SEO diensten. Indien Opdrachtgever akkoord is gegaan met de uitvoering van SEO diensten door Nievoo Marketing is Opdrachtgever ook akkoord gegaan met de door Nievoo Marketing gehanteerde aanpak en de door Nievoo Marketing opgestelde teksten. Opdrachtgever dient hierover nadere afspraken met Nievoo Marketing te maken.

5. De uitvoering van de (online) advertising is voorts afhankelijk van richtlijnen, regels en beleid van derden zoals bijvoorbeeld Google en Facebook. De diensten worden door Nievoo Marketing uitgevoerd met inachtneming van de beperkingen die gesteld worden door de betreffende derden. Indien overeengekomen dient Opdrachtgever eerst een akkoord te geven, voordat de advertentie verder opgesteld en/of geplaatst kan worden. Het budget voor de online ads direct verbonden aan het platform wordt betaald door Opdrachtgever en deze kosten staan los van de afgesproken prijzen c.q. Abonnementen c.q. Overeenkomsten met Nievoo Marketing.

6. In geval van andere Marketingdiensten zoals direct mailing, is Nievoo Marketing nimmer verantwoordelijk voor het onvolledig of onjuist aanleveren van benodigde informatie voor de direct mailing door Opdrachtgever, ten gevolge waarvan Nievoo Marketing niet naar verwachting van Opdrachtgever haar diensten uitvoert.

 

Artikel 13 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Nievoo Marketing is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Nievoo Marketing, Nievoo Marketing een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

 

Artikel 14 – Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en onkosten, tenzij anders overeengekomen.

2. Nievoo Marketing voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief, tenzij anders overeengekomen.

3. De kosten van een Abonnement worden maandelijks vooraf op basis van automatische incasso geïncasseerd.

4. Een Strippenkaart dient ineens en op basis van volledige vooruitbetaling betaald te zijn.

5. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend.

6. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Nievoo Marketing ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

8. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

9. Nievoo Marketing is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen. Zulks is bijvoorbeeld mogelijk conform de geldende inflatie tarieven.

10. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van 14 dagen na factuurdatum te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Nievoo Marketing.

11. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 15 – Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Nievoo Marketing zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien Nievoo Marketing meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 16 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Nievoo Marketing gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Nievoo Marketing de betrokkene hierover informeren.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Nievoo Marketing verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Nievoo Marketing tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien Nievoo Marketing op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 17 – Opschorting en ontbinding

1. Nievoo Marketing heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Nievoo Marketing gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

2. Nievoo Marketing is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

3. Nievoo Marketing is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Nievoo Marketing te vergoeden voor elk financieel verlies dat Nievoo Marketing lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

 

Artikel 18 – Overmacht

1. Nievoo Marketing is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Nievoo Marketing wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Nievoo Marketing, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Nievoo Marketing zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Nievoo Marketing of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Nievoo Marketing buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst 14 dagen na een overmachtsituatie geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Nievoo Marketing is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 

Artikel 19 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Nievoo Marketing alleen geacht te bestaan indien Nievoo Marketing dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Nievoo Marketing, is Nievoo Marketing uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Nievoo Marketing binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Nievoo Marketing deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Nievoo Marketing in staat is om adequaat te reageren.

3. Indien het verrichten van Diensten door Nievoo Marketing leidt tot aansprakelijkheid van Nievoo Marketing, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat gedurende 12 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis is gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Nievoo Marketing. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

4. Nievoo Marketing sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Nievoo Marketing is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

5. Opdrachtgever vrijwaart Nievoo Marketing voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Nievoo Marketing geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Nievoo Marketing.

6. Enige door Nievoo Marketing opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Nievoo Marketing.

7. De inhoud van het opgeleverde advies van Nievoo Marketing is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Nievoo Marketing opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Nievoo Marketing. Nievoo Marketing is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Nievoo Marketing nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Nievoo Marketing haar eigen advies.

9. Nievoo Marketing is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website van Opdrachtgever of diens Social media accounts en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website of het Social media accounts. Hieronder wordt tevens verstaan een beperking in beschikbaarheid of functionaliteit ten gevolge van een onvoorziene storing c.q. overmacht.

10. Nievoo Marketing is voorts niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen aan het Social media accounts van Opdrachtgever door Opdrachtgever zelf of door derden.

11. Nievoo Marketing is niet aansprakelijk voor onvolkomenheden die zijn opgetreden na het uitvoeren van updates en/of upgrades aan Social media kanalen.

12. Indien en voor zover Opdrachtgever inloggegevens van diens social media accounts of andere inloggegevens verstrekt, geschiedt dit te allen tijde op eigen rekening en risico van Opdrachtgever.

13. Indien Opdrachtgever zelf wijzigingen of aanpassingen aan Social media accounts doorvoert of een derde hier opdracht tot geeft, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever. Alle gevolgen wegens wijzigingen die niet van tevoren expliciet door Nievoo Marketing zijn goedgekeurd of waarmee Nievoo Marketing niet expliciet heeft ingestemd en alle schadelijke gevolgen hiervan vormen geen grond voor aansprakelijkheid van Nievoo Marketing.

14. Nievoo Marketing staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Nievoo Marketing verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

15. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opslag van data, content en gegevens, alsmede voor de beschikking over de vereiste beveiligingsprogramma’s voor diens ICT omgeving.

16. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Nievoo Marketing vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Nievoo Marketing binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Nievoo Marketing.

 

Artikel 20 – Geheimhouding

1. Nievoo Marketing en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Nievoo Marketing bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Nievoo Marketing is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Nievoo Marketing ontvangen inloggegevens van onder meer Social media accounts van Opdrachtgever. Nievoo Marketing zal zich uitdrukkelijk onthouden van het delen van deze gegevens met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Nievoo Marketing steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.

3. Indien Nievoo Marketing op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Nievoo Marketing zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Nievoo Marketing niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Nievoo Marketing aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Nievoo Marketing vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Nievoo Marketing vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Nievoo Marketing is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen Nievoo Marketing en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 21 – Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Nievoo Marketing berusten bij Nievoo Marketing en worden niet aan Opdrachtgever overgedragen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de (grafische) ontwerpen van beeldmateriaal kunnen enkel door middel van een onderhandse akte van overdracht aan Opdrachtgever overgedragen worden, waarbij Nievoo Marketing gerechtigd is om hiervoor kosten in rekening te brengen. De intellectuele eigendomsrechten gaan slechts over op het moment dat de daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding door Opdrachtgever volledig is voldaan.

2. Het is Opdrachtgever verboden om buiten de reikwijdte van de Overeenkomst enig door Nievoo Marketing opgeleverd werk te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Nievoo Marketing. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen, dient Nievoo Marketing expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen tenzij dit reeds is overeengekomen. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken waarop het intellectuele eigendomsrecht van Nievoo Marketing rust anders te gebruiken dan overeengekomen.

3. Alle door Opdrachtgever aangeleverde content blijft eigendom van Opdrachtgever en wordt niet overgedragen aan Nievoo Marketing.

4. Nievoo Marketing heeft het recht om vermelding te maken van het opgeleverde, alsmede de door haar gerealiseerde werken als voorbeeld te gebruiken en dit te plaatsen op haar website en/of social media kanalen ten behoeve van reclame- en promotiedoeleinden.

5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

6. In geval van een inbreuk door Opdrachtgever is Opdrachtgever een direct opeisbare boete van €10.000,- euro aan Nievoo Marketing verschuldigd, vermeerderd met een boete van € 100,- euro voor elke dag dat de inbreuk voortduurt, tot een maximum van € 5.000,- euro. Nievoo Marketing is gerechtigd een aanvullende schadevergoeding te eisen indien de schade het boetebedrag overstijgt.

 

Artikel 22 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Nievoo Marketing verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Nievoo Marketing zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

2. Opdrachtgever vrijwaart Nievoo Marketing van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Nievoo Marketing heeft, tenzij anders overeengekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief stockfoto’s bij de ontwikkeling of aanpassing van het beeldmateriaal voor Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Nievoo Marketing uitdrukkelijk van aanspraken van derden ten aanzien van het gebruik van het hierboven genoemde.

4. Opdrachtgever vrijwaart Nievoo Marketing voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Nievoo Marketing verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 23 – Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Nievoo Marketing of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@nievoomarketing.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Nievoo Marketing de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Nievoo Marketing zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 24 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Nievoo Marketing en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Nievoo Marketing heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Nievoo Marketing en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

 

Dongen, 21 mei 2021